Veiligheid vergroten in de regio

Er zijn verschillende maatregelen om de veiligheid in de regio boven het Groningen-gasveld te vergroten. Er zijn maatregelen die de kans op aardbevingen verkleinen, maar we kunnen ook de effecten van aardbevingen beperken. De maatregelen op een rij.

1. Aanpassen van de gasproductie: hoeveelheid gaswinning en aantal locaties

De afgelopen jaren werd de gasproductie uit het Groningen-gasveld teruggebracht van 42,5 miljard m³ begin 2014 tot 27 miljard m³ voor het gasjaar 2015/2016. In 2014 en 2015 vonden minder aardbevingen plaats dan voorheen. Toch is het nog te vroeg om conclusies te trekken over een blijvende afname van aardbevingen en het beperken van de kracht van aardbevingen.

Winningsplan 2016

Op 1 april 2016 diende NAM op verzoek van de overheid een geactualiseerd Winningsplan in bij de minister van Economische Zaken, samen met het Meet- en Regelprotocol en het ‘Study and Data Acquisition plan’. Als operator van het Groningen-gasveld, doet NAM in het Winningsplan een voorstel voor toekomstige gaswinning uit het veld. NAM stelt voor het huidig productieniveau van 27 miljard m³ te handhaven voor de komende periode.

In het Winningsplan geeft NAM ook aan dat een bovengrens van 33 miljard m³ per gasjaar volgens de meest recente inzichten mogelijk is. Op dit productieniveau blijven de veiligheidsrisico’s binnen de door de overheid vastgestelde norm.

NAM onderbouwt het voorstel in het Winningsplan met de de uitkomsten van het meest recente onderzoek naar de dreiging van aardbevingen en de risico’s voor bewoners.

Bekijk hoe het verder gaat, nu NAM het Winningsplan 2016 (PDF) heeft ingediend of lees het Winningsplan 2016.

2. Onderzoek gasdruk op peil houden

Het kunstmatig hoog houden van de gasdruk in het Groningen-gasveld is een tweede maatregel die de kans op aardbevingen verkleint. NAM doet sinds begin 2013 onderzoek naar de mogelijkheden om stikstof te injecteren in het Groningen-gasveld.

Uit het onderzoek dat NAM februari 2016 publiceerde, Groningen Pressure Maintenance (GPM) Study, blijkt dat het technisch mogelijk is de gasdruk in het Groningen-gasveld te beïnvloeden met stikstofinjectie. De landschappelijke impact is echter groot, door de aanleg van leidingen, bouw van stikstofinstallaties en een energiecentrale van het formaat van de Eemscentrale. Bovendien is het niet duidelijk of het aantal aardbevingen hiermee afneemt. Door op deze schaal te injecteren, kan de druk op natuurlijke breuklijnen ook toenemen. Er is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan of het stabiliseren van de gasdruk een effectieve maatregel is om aardbevingen te verminderen. Daarnaast kost het veel tijd voor deze maatregel daadwerkelijk toegepast kan worden. Het is een complexe oplossing met een lange voorbereidingstijd. Een eerste gasinjectie kan niet eerder dan in 2025 plaatsvinden.

Lees ook het artikel Herstel de gasbel’ voor meer informatie over gasdruk en stikstofinjectie.

3. Versterken van huizen en gebouwen

Het bouwkundig versterken van huizen en gebouwen is vooralsnog de meest effectieve maatregel om gericht de veiligheid in de regio te vergroten. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), coördineert het programma Bouwkundig Versterken, Centrum Veilig Wonen verzorgt de uitvoering.

De komende tijd bepaalt de NCG welke huizen versterkt moeten worden en welke het eerst aan de beurt zijn. Of een gebouw versterkt moet worden en op welke wijze, hangt af van de plek waar het gebouw staat in het gebied, het soort gebouw en de kwaliteit van het gebouw. Sinds 2013 zijn zo’n 18.000 inspecites uitgevoerd om te bepalen welke huizen versterken nodig hebben en waar gestart moet worden. In aansluiting hierop laat de NCG sinds begin 2016 uitgebreide inspecties uitvoeren en huizen doorrekenen, zowel binnen als buiten. De NCG kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Hij start in vijf plaatsen in de kern van het aardbevingsgebied: Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en een deel van Appingedam (Opwierde).

Lees meer over het Programma Bouwkundig Versterken op de website van de Nationaal Coördinator Groningen of Centrum Veilig Wonen.

Bouwkundig versterken boven Groningen-gasveld

Vanwege aardbevingen door gaswinning worden in Noordoost-Groningen de komende jaren huizen bouwkundig versterkt. Dit verloopt in een aantal fasen: er is wetenschappelijk onderzoek naar de sterkte van gebouwen, er worden versterkingstechnieken ontworpen en getest in typisch Groningse huizen en er worden versterkingen uitgevoerd. Zo wordt er door diverse partijen samengewerkt aan een veilige woonomgeving boven het Groningen-gasveld.