Gaswinning uit het Groningen-gasveld, nu en in de toekomst

Op 19 april publiceerde NAM het Winningsplan 2016, het voorstel voor toekomstige gaswinning uit het Groningen-gasveld. NAM diende dit plan op 1 april 2016, samen met met het Meet- en Regelprotocol en het ‘Study and Data Acquisition plan’, in bij het ministerie van Economische Zaken en bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

In het Winningsplan 2016 verwerkte NAM nieuwe inzichten over aardbevingen en gaswinning uit het Groningen-gasveld. Minister Kamp van Economische Zaken gaf in 2013 opdracht een groot aantal onderzoeken uit te voeren naar gaswinning uit het Groningen-gasveld en de gevolgen daarvan. Die onderzoeken leverden veel nieuwe inzichten op.

Gaswinning nu en in de toekomst

Gaswinning in de komende jaren

NAM stelt in het Winningsplan voor de huidige jaarproductie van 27 miljard m³ en de huidige verdeling over de productielocaties te handhaven in het eerstkomende gasjaar.

In de toekomst kan de productie jaarlijks worden bijgesteld. Het Meet- & Regelprotocol beschrijft hoe en op basis van welke actuele meetgegevens het productieniveau en de productieverdeling op beheerste en gelijkmatige wijzen kunnen worden bijgesteld.

In het Winningsplan staat beschreven dat een jaarlijkse gasproductie van maximaal 33 miljard m³ mogelijk is. Ook op dit productieniveau vallen de veiligheidsrisico’s, volgens de meest recente inzichten, binnen de door de overheid vastgestelde veiligheidsnorm.

Adviesrecht

Het zogenoemde aardbevingendossier, over gaswinning uit het Groningen-gasveld en de gevolgen daarvan, is complex en heeft grote maatschappelijke impact. De minister heeft daarom een groot aantal partijen gevraagd mee te denken over een besluit over gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Hij heeft het Winningsplan 2016 ter advies voorgelegd aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Technische commissie Bodem Beweging (TcBB), provincies, gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio Groningen en de Mijnraad.

Van Winningsplan 2016 tot definitief besluit

1 april NAM diende Winningsplan 2016 in bij Ministerie Economische Zaken en bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
medio april SodM controleert of Winningsplan 2016 en de overige documenten compleet zijn. Zodra dit het geval blijkt, legt de minister het Winningsplan, het Meet- & Regelprotocol en het ‘Study data and Acquisition Plan’ ter advies voor aan een groot aantal adviespartijen.
1 juni SodM en alle adviespartijen dienen hun advies in bij de de minister van Economische Zaken. Deze adviezen en de documenten van NAM vormen de basis voor het ontwerp- en instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken.
1 juli Het ministerie zal naar verwachting rond 1 juli het ontwerp- en instemmingsbesluit van de minister ter inzage leggen. Iedereen mag reageren op dit voorstel met het indienen van een zogenoemde ‘zienswijze’.
1 oktober Het kabinet streeft ernaar om vóór 1 oktober 2016 een definitief besluit te nemen over gaswinning in het Groningen-gasveld.

Onafhankelijk onderzoek

Het Winningsplan 2016 is opgesteld op basis van een groot aantal onderzoeken. Nationale en internationale kennisinstituten en universiteiten voerden deze onderzoeken uit in opdracht van NAM.

NAM hecht veel waarde aan de kwaliteit en onafhankelijkheid van deze onderzoeken. De onderzoeken zijn daarom dubbel beoordeeld. Onafhankelijke, internationale experts beoordeelden de rapporten. Onderzoeksresultaten worden, nadat ze zijn beoordeeld door wetenschappers die niet betrokken zijn bij het onderzoeksprogramma, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is een Wetenschappelijke Adviescommissie ingesteld door de minister van Economische Zaken. Zij hebben het hele onderzoeksprogramma gedurende drie jaar op de voet gevolgd.

De Technische Begeleidingscommissie Ondergrond en de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond ondersteunde de commissie bij haar werk.