Nieuwe dreigingskaart KNMI

Nieuwe dreigingskaart KNMI

De aardbevingsdreiging boven het Groningen-gasveld is gedaald. Dit blijkt uit een nieuwe ‘seismische dreigingskaart’ die het KNMI aan het begin van deze zomer presenteerde.

De nieuwe dreigingskaart van het KNMI is de derde versie, in twee jaar tijd. In 2014 waren er voor de eerste seismische dreigingskaart nog maar weinig gegevens beschikbaar over grondversnellingen in Groningen en de invloed van de ondiepe ondergrond. Een dreigingskaart toont een inschatting van mogelijke grondversnellingen door aardbevingen in de toekomst. De waarschijnlijkheid dat de waarden op de dreigingskaart worden overschreden is laag, namelijk eens in de 475 jaar.

Actuele meetgegevens

Nieuwe dreigingskaart KNMI

De kaart die het KNMI in 2015 presenteerde was een stap voorwaarts. Dankzij uitbreiding van het meet- en monitoringsnetwerk boven het Groningen-gasveld, kon het KNMI deze kaart baseren op actuele meetgegevens, specifiek voor de Groningse ondergrond. De nieuwste dreigingskaart bevat niet alleen meetgegevens over de diepe ondergrond, maar inmiddels zijn ook de gegevens verwerkt over de ondiepe Groningse ondergrond.

De grondversnellingswaarden die het KNMI berekende, zijn qua orde van grootte vergelijkbaar met de berekeningen die NAM heeft gedaan. De dreigingskaart van het KNMI is vergeleken met dreigingskaart die NAM publiceerde in het Winningsplan 2016. Dit ondanks het feit dat NAM andere rekenmethodes gebruikte en een ander model hanteert voor het optreden van aardbevingen. De berekeningen door het KNMI kunnen worden beschouwd als onafhankelijke verificatie van de dreigingsberekeningen die NAM uitvoerde.

Het afnemen van de aardbevingsdreiging is niet direct van invloed op de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. “Onze gebiedsgerichte aanpak zoals beschreven in het Meerjarenprogramma (MJP) Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, met inspecties van woningen in de kern van het aardbevingsgebied, zal onverkort worden uitgevoerd”, liet Hans Alders weten na publicatie van de nieuwe dreigingskaart van het KNMI. In de eerste fase worden er onder regie van de NCG 1.500 woningen geïnspecteerd in vijf plaatsen. In het najaar start de NCG met met een vergelijkbaar aantal inspecties op zes andere plaatsen. Op basis van deze inspecties kan worden berekend welke woningen versterkt moeten worden.Meten en Monitoren - aardbevingsdreiging

Dankzij het uitgebreide meet- en monitoringsnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld, weten we steeds beter wat er gebeurt in de diepe ondergrond én wat de gevolgen hiervan zijn aan de oppervlakte. Dit noemen we de aardbevingsdreiging. Een goede inschatting van de aardbevingsdreiging is belangrijk: het bewegen van het oppervlak veroorzaakt immers de schade aan huizen en gebouwen en is daarmee ook bepalend voor de veiligheid. De aardbevingsdreiging wordt uitgedrukt in piekgrondversnelling of Peak Ground Acceleration (Pga).

Lees op de website van het KNMI meer over de nieuwe dreigingskaart.